Fri rörlighet inom EU - Så fungerar det

Fri rörlighet är en av grundprinciperna i EU-lagstiftningen som syftar till att öka integrationen av medlemsländerna inom EU. Fri rörlighet för arbetstagare är en av de så kallade fyra rättigheterna inom EU, och det är en grundläggande rättighet för alla arbetstagare som är medborgare i ett EU‑land. Detta innebär att du som EU-medborgare kan flytta till ett annat EU-land, samt arbeta och bo där på samma villkor som övriga invånare i landet. Rättigheterna ser inte riktigt likadana ut för till exempel studerande och andra som inte arbetar, men för dig som arbetstagare gäller fri rörlighet i alla de 28 EU-länderna och i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island, samt Schweiz.

Lagstiftning: Grundläggande princip i artikel 45 i EUF-fördraget

Fri rörlighet för arbetstagare inom EU är en av de fyra rättigheterna som syftar till att öka samordningen av EU-länderna, och vars mål är att ge EU-medborgare samma rättigheter och skyldigheter som andra invånare i det EU-land de befinner sig i. Den grundläggande principen om fri rörlighet för arbetstagare inom EU finns i artikel 45 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I artikeln fastställs att alla EU-medborgare, oberoende av nationalitet, har samma rättigheter som andra medborgare i de EU‑länder de bor och arbetar i. Enligt artikeln ska all diskriminering som baserar sig på nationalitet, och som kopplas till lön och andra arbetsvillkor, avskaffas. Om du arbetar i ett annat EU-land kan du inte bli utvisad. Det enda som enligt fördraget ger ett medlemsland rätt att utvisa en person är om det går att bevisa att personens beteende eller hälsotillstånd utgör ett allvarligt hot mot landets grundläggande intressen.

Vad betyder fri rörlighet i praktiken?

Fri rörlighet är en rättighet som innebär att personer fritt kan resa in i ett land, uppehålla sig där, resa därifrån och sedan återvända när de vill. Fri rörlighet för arbetstagare gäller för alla EU-medborgare som arbetar i något av EU/EES-länderna eller Schweiz. Det innebär för det första att du har rätt att söka jobb i ett annat EU-land. Om du är arbetslös kan du till och med få a-kassa från Sverige under en viss period medan du bor i ett annat EU-land och söker jobb. En av de viktigaste aspekterna av fri rörlighet för arbetstagare inom EU är att du som EU-medborgare kan jobba i vilket annat EU-land som helst utan att behöva ett arbetstillstånd. Du behöver därmed inte ansöka om arbetstillstånd hos berörd myndighet för att få arbeta, och som arbetstagare har du rätt att vistas i ett annat EU‑land så länge du vill. Du har också rätt att bo där för att jobba och kan stanna där när arbetsperioden är slut. Enligt EU:s princip om likabehandling ska du även få samma behandling som inhemska arbetstagare i fråga om möjligheten att få jobb, arbetsförhållanden och alla övriga sociala förmåner och skatteförmåner. Läs mer om fri rörlighet inom EU på EU:s hemsida.

Att söka jobb och att jobba i EU

Om du som arbetssökande flyttar till ett annat EU-land för att söka jobb har du rätt att vistas i landet i sex månader utan att behöva anmäla dig hos myndigheterna. Om du fortfarande söker jobb efter sex månader är det upp till landets myndigheter om du får stanna eller inte. I sådana fall kan bevis på att du aktivt söker jobb vara avgörande för om du får ha kvar ditt uppehållstillstånd eller inte. Därför är det viktigt att du sparar alla jobbansökningar och svar du har fått under din tid som arbetssökande. Det kan också underlätta om du registrerar dig hos arbetsförmedlingen i landet, även om detta inte är ett måste. Kom ihåg att du har rätt att behandlas på samma sätt som landets övriga invånare när du söker jobb på arbetsförmedlingen. När du börjar jobba i ett annat EU-land har du enligt EU-lagstiftning rätt att bo och jobba i landet hur länge du vill, och du ska behandlas på samma sätt som andra medborgare i landet, till exempel vad gäller löner och förmåner. Om du jobbar högst tre månader i landet behöver du endast ett giltigt nationellt ID-kort eller ett pass för att kunna vistas där. Vid längre vistelser kan du behöva anmäla din närvaro i landet hos myndigheterna. Skulle du bli arbetslös och vill stanna kvar i landet, eller om du vill stanna kvar efter att arbetet har tagit slut, kan du göra det om du anmäler dig som ofrivilligt arbetslös hos arbetsförmedlingen, eller om du börjar en yrkesutbildning.

Boende i ett annat EU-land

När du flyttar till ett annat EU-land eller EES-land för att jobba har du rätt att bo där så länge du är anställd, och även efter det att anställningen har tagit slut. Tänk på att du i många länder måste registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) om du tänker stanna i landet över tre månader. Som arbetssökande behöver du dock inte registrera dig de första sex månaderna om du aktivt söker jobb i landet. Tänk på att spara alla dokument, e-mail och brev som bevisar att du är arbetssökande. Bor du oavbrutet över fem år i landet får du automatiskt permanent uppehållsrätt där, vilket betyder att du kan stanna i landet hur länge du vill, och du har också samma rättigheter och förmåner som andra permanent bosatta invånare i landet. Situationen är lite annorlunda i Schweiz, där alla som vill bosätta sig i landet för en längre period än 90 dagar måste ha ett uppehållstillstånd.

Sociala förmåner och skatteförmåner

Sociala förmåner och skatteförmåner är olika typer av ersättningar och rabatter du kan få som arbetstagare. En viktig social förmån i EU-länderna är till exempel de nationella socialförsäkringssystemen, som ger dig rätt till förmånligare eller gratis offentlig vård. Sociala förmåner och skatteförmåner kan också handla om olika typer av skatteavdrag eller garanterad minimiinkomst. Enligt EU:s princip om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU har du som EU‑medborgare rätt till samma sociala förmåner och skatteförmåner som andra invånare i det land där du är försäkrad. Du kan bara vara försäkrad i ett land åt gången, och det är oftast landet där du jobbar. Du har rätt till samma sociala förmåner, som till exempel sjukförsäkring, pension och skatteförmåner, som andra arbetstagare i landet redan från början av din anställning där. Du behöver med andra ord inte ha arbetat i landet under någon speciell tidsperiod för att få tillgång till dessa förmåner.  
Publiceringsdatum 26.08.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder