Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller dig som arbetsgivare eller arbetssökande som använder Workwide AB:s webbplats Workwide.se

Genom att använda Webbplatsen godkänner du som användare dessa villkor och I dessa villkor finns även särskilda bestämmelser som gäller för arbetsgivare vid publicering av platsannonser.

Registrering m.m. för Nyhetsbrev och Jobbevakning

I samband med registrering för nyhetsbrevet och jobbevakning kommer du att lämna en giltig e-postadress. Du ansvarar för att sådana uppgifter är korrekta och får inte registrera felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dina inloggningsuppgifter och lösenord hemliga.

Du är införstådd med att Workwide AB kan behöva göra kopior, ändra format, koda om eller på annat sätt behandla innehåll som du skapat för webbplatsen för att t.ex. kunna:

 • Följa tekniska krav för Webbplatsen eller följa begränsningarna och villkoren för Webbplatsen.
 • Göra innehållet tillgängligt för Webbplatsens användare
 • Lagra och hämta innehållet

Användning

Du får inte använda webbplatsen för att skicka, publicera, förvara eller länka till material som strider mot lag eller andra regler. Du får inte göra intrång i annans immaterialrätt eller annan rätt som kan anses kränkande, stötande, hotfullt eller på annat sätt olämpligt.

När du använder Workwide AB:s tjänster får du inte heller:

 • Delta i eller underlätta illegala aktiviteter.
 • Använda tjänsten på ett sätt som skadar oss, våra annonsörer eller kunder, använda någon del av tjänsten som ett mål för oönskade massutskick eller oönskad e-postreklam (”skräppost”).
 • Systematiskt ladda ner stora delar av Webbplatsens innehåll, såsom t.ex. många platsannonser, media eller annan information
 • Använda en annan automatiserad process eller tjänst än de som Workwide AB tillhandahåller för att använda eller få åtkomst till tjänsten.
 • Använda otillåtna medel för att ändra eller omdirigera eller försöka ändra eller omdirigera tjänsten.
 • Utföra en åtgärd som medför en orimligt stor belastning på Workwide AB:s webbplats(er).
 • Skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsten, eller vidaresälja eller sprida tjänsten eller någon del av tjänsten.

Åtgärder vid brott mot Användarvillkor

Vid brott mot Workwide AB:s användarvillkor har Workwide AB rätt att ta bort material från webbplatsen, stänga av dig från webbplatsen och vidta de övriga åtgärder som Workwide AB anser nödvändiga.

Din ersättningsskyldighet

Som användare är du ersättningsskyldig gentemot Workwide AB för den skada som Workwide AB kan komma att orsakas på grund av din publicering av material på webbplatsen. Detsamma gäller annan användning av webbplatsen samt brott mot användarvillkoren som orsakar Workwide AB skada.

Ansvarsbegränsning

Workwide AB tillhandahåller webbplatsen och tjänsten ”i befintligt skick”. De ansvarar inte för att uppgifter i det material som läggs upp på webbplatsen är korrekt, relevant och fullständigt.

Workwide AB garanterar inte att webbplatsen är felfri, att den kommer att fungera hela tiden eller att den inte kommer att drabbas av störningar och tekniska problem som gör webbplatsen långsam eller oåtkomlig under viss tid. Workwide AB garanterar inte heller att webbplatsen är säker och fri från virus eller liknande. Workwide AB försöker givetvis lösa sådana problem så snabbt som möjligt, men tar inget ansvar för eventuell skada som kan drabba dig under den perioden. Workwide AB ersätter inte några kostnader eller någon annan skada som du orsakats på grund av användning av webbplatsen.

Workwide AB ansvarar endast för direkta skador vid uppsåt eller grov vårdslöshet upp till ett maximalt belopp som motsvarar tjänsteavgiften för en månad.

Webbplatsens aktivitet
Workwide AB förbehåller sig rätten att genomföra ändringar på webbplatsen utan föregående meddelande. Workwide AB har också rätt att när som helst upphöra med tillhandahållandet av webbplatsen, och ska i samband därmed informera arbetsgivare som har betalat för platsannonser på webbplatsen så att de inte går miste om redan betalade annonser.

Tillämplig lag och tvist
På Användarvillkoren ska svensk lag tillämpas. Eventuell tvist angående Användarvillkoren ska avgöras av svensk domstol med Karlstads tingsrätt som första instans.

Kontakt
Vid frågor eller synpunkter på innehållet på Webbplatsen vänder du dig till [email protected]

Personuppgifter
Är uppgifter och åsikter som kan knytas till en enskild person. Som exempel kan nämnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Behandling av personuppgifter
Innebär varje användning av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

För Annonsörer
Workwide AB har ingen skyldighet att visa någon del av annonsinnehållet om det skulle strida mot våra riktlinjer för annonsmaterial. Vad gäller allt annonsinnehåll du väljer att publicera utfäster du att:

 • Allt som står i annonsen är aktuellt, korrekt och fullständigt.
 • Du har alla rättigheter som krävs samt den befogenhet och behörighet som behövs för att få publicera annonsinnehållet.
 • Annonsinnehållet samt alla webbplatser som finns listade eller som det finns länkar till från annonsinnehållet:
  öljer alla tillämpliga lagar och förordningar
 • Inte gör intrång i, kränker eller på annat sätt är i strid med några rättigheter vad gäller copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter som tillkommer tredje part
 • Inte bryter mot någon juridisk eller fysisk persons rättigheter, inklusive rättigheter avseende integritet och sekretess, och att det inte är kränkande
 • Det inte leder till konsumentbedrägeri (t.ex. genom att vara felaktigt eller vilseledande), produktskador, kränkning, avtalsbrott, olägenhet, skada eller annat som skadar en fysisk eller juridisk person.
 • Du har dokument som stöder alla anspråk, uttryckliga eller underförstådda, som finns i annonsinnehållet.

Workwide AB
Trekantsgatan 3
652 20, Karlstad

Momsregistreringsnummer: 556959240401
Organisationsnummer: 556959-2404

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder