Så handskas du med kulturella skillnader på arbetsplatsen

Alla människor kommer från olika kulturer och uppväxter. Det är något som kan märkas tydligt på en arbetsplats där personer från hela världen arbetar nära varandra. Skillnaderna beror på allt från ekonomiska situationer, kön, intressen till personliga egenskaper. På en internationell arbetsplats kan du komma att sitta bredvid allt från skandinaver till britter och amerikanare. Oftast fungerar det bra då alla är nyfikna på att lära sig mer om varandra och olika kulturer. Dock kan det finnas stunder då kulturer krockar och det orsakar knepiga situationer på arbetsplatsen.

Vad innebär kulturella skillnader?

Tar du i hand när du träffar en ny person? Är ett leende viktigt och hur hanterar du en konflikt som kan uppstå i ett yrkessammanhang? För många kanske svaren på frågorna är någorlunda enkla, men faktum är att det finns många olika svar. Det beror på att vi följer specifika beteendemönster och att många av dem är inlärda redan från födseln. Kulturella koder styr i hög grad hur vi beter oss mot varandra i det dagliga samspelet mellan människor och hur vi förväntar oss att andra ska bete sig. Personer som är födda i olika kulturer, till exempel nationella kulturer, kan därför ha olika sätt att bemöta situationer på - utan att något av sätten egentligen är rätt eller fel. Det som du anser vara normalt socialt beteende uppfattas inte på samma sätt hos vissa andra, vilket i sin tur kan leda till att missförstånd och att konflikter uppstår. I vardagen kan det viftas bort, men på en arbetsplats är det viktigt att eventuella problem orsakade av kulturella skillnader uppmärksammas och reds ut för att kunna garantera ett behagligt arbetsklimat.

När märker vi av kulturella skillnader?

Bara för att du missförstår, eller inte kommer överens med en av dina kollegor behöver det inte innebära att det är kulturella skillnader som är orsaken. Det kan också bero på att ni har olika personligheter. Om du kommer till ett nytt land för att arbeta kan du däremot snabbt känna av att arbetsklimatet i stort skiljer sig från Sverige, och då kan det vara kulturella skillnader som är anledningen. Var beredd på att det kan ta lite tid innan du acklimatiserar dig till din nya arbetsplats och kollegor. Några exempel på områden i yrkeslivet där kulturella skillnader kan göra sig märkbara är sätt att utföra arbetsuppgifter på, inställningar till och åsikter om hur konflikter bör lösas samt hur beslut ska fattas. Det kan ha att göra med allt ifrån icke-verbal kommunikation (exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck) till hur mycket personer pratar, vilka som "bör" för talan och när samt och det ska ske på ett formellt eller mer informellt sätt. Vissa kulturer är också rakare med kritik och sättet de framför sina åsikter vilket kan få andra att känna sig obekväma.

Försök förstå varandra

Kulturella skillnader kan märkas av i alla länder och på alla sorters arbetsplatser, vilket gör att det är stor chans att du stöter på det. Det är viktigt att du inte redan på förhand ser skillnaderna som ett problem, då det ofta kan vara lönande för en organisation med personer från olika kulturer och bakgrunder. En respekt och förståelse för olika kulturer och medförda beteenden är en väsentlig del för att lyckas i arbetslivet. Om ett missförstånd eller problem skulle uppstå är det viktigt att hantera detta på en gång. Börja med att försöka förstå hur eller vad den andra personen menar. Många gånger handlar problem i samband med kulturella skillnader om simpla missförstånd, vilket innebär att de kan redas ut snabbare om ni kommunicerar tydligt med varandra och reder ut varför problemet uppstod. Ibland ligger lösningen närmare till hands än vad du tror. Kom ihåg att det är helt okej att den kulturella skillnaden gör dig och din kollega olika, så länge ni båda månar om att göra ert bästa på arbetsplatsen och båda vill driva arbetet framåt. Ta seden dit du kommer är säkert ett uttryck som du har hört talas om. Det går även att tillämpa på hanteringen av kulturella skillnader på arbetsplatsen. Om en chef eller medarbetare hänvisar till något du har gjort som felaktigt eller konstigt kan du helt enkelt berätta att det är så du är van vid att arbeta i ditt hemland eller på din förra arbetsplats, men att du kan ändra arbetssätt och/eller förhållningssätt när du är på den här arbetsplatsen. Detta så länge du känner dig bekväm med det.

Ställ frågor och lär er av varandra

En av de viktigaste sakerna att tänka på i samband med kulturella skillnader på arbetsplatsen är att de inte alltid går att undkomma. Lika viktigt är det att komma ihåg att det inte alltid heller är viktigast att undvika dem, utan snarare att lära sig av varandra genom skillnaderna. Om du är nyinflyttad i ett land där arbetsplatsen främst består av personer från det landet kan det vara en bra idé att lära sig av dem för att passa bra in i arbetsklimatet. Du kan också berätta om kulturella seder från Sverige och Skandinavien. Att lära sig nya mönster och koder kan ta tid, vilket du kan göra dina medarbetare medvetna om och vice versa. Det bästa sättet att både förstå och lära sig av andra är genom att ställa frågor. Om du märker att personen du pratar med inte ger dig muntlig eller annan tydlig respons på det du säger kan du avsluta med att fråga om denne har förstått dig. Kanske handlar avsaknaden av respons på att personen inte är van vid att göra på samma sätt som du är van vid?

Känn igen ditt eget beteende

När man pratar om kulturella skillnader är det lätt hänt att du tänker på andras kulturer, koder och inlärda mönster, snarare än dina egna. Vare sig du har flyttat till ett nytt land för att arbeta där eller om du har kollegor från andra länder i ditt hemland är det viktigt att komma ihåg att du även du har inlärda mönster och kulturella koder som andra kan ha svårt att tolka. Det kan underlätta för dig och gör att du själv kan välja att förtydliga något om du märker att kollegan inte förstår. Ur ett arbetsperspektiv finns det ett par saker som utmärker svenskars inlärda mönster och beteenden på arbetsplatsen. Generellt sett är vi ganska tysta, artiga och indirekta. Det innebär att vi gärna ber någon annan om att utföra en arbetsuppgift, trots att det snarare är ett måste och till råga på det bråttom. För en annan person kan det dock uppfattas som att denne kan göra det om denne hinner. I Sverige är vi vanligen sparsamma med känslouttryck på arbetsplatsen, men har samtidigt lättare att prata med chefen än i många andra länder.

Lär dig mer om interkulturell kommunikation

Att kulturella skillnader på en arbetsplats kan leda till missförstånd och tveksamhet är inte konstigt - snarare tvärtom. Vi är bara vana vid att hantera vissa saker på olika sätt. Personer som inte är vana att arbeta på mångkulturella arbetsplatser kan dock uppleva det som problematiskt, svårt eller stressfullt. En lösning till den känslan kan vara att lära sig mer om interkulturell kommunikation, och i synnerhet hur det fungerar på arbetsplatser. Kommunikation är nyckeln till ett bra samarbete, och det gäller oavsett om du arbetar med människor från samma eller olika kulturer. Du kan ta reda på om arbetsplatsen erbjuder kurser i interkulturell kommunikation eller föreslå det som en idé för framtiden. Du kan också välja att läsa en kurs på egen hand, förslagsvis på deltid och distans för att snabbt få kunskap om ämnet. Underskatta inte heller hur mycket du kan lära dig om det genom att läsa dig till information på egen hand, vare sig det gäller i böcker eller på internet. Ju mer du lär dig inom området, desto färre lär också problemen bli på framtida arbetsplatser.

Kom in i arbetsklimatet

Förutom att på ett djupare plan försöka förstå och lära sig av andra kulturer underlättar det att känna av hur, när och i vilka kanaler medarbetare pratar med varandra. Är det till exempel e-post, telefon eller personliga möten som står i fokus? Ett personligt möte är oftast mycket enklare än de två andra alternativen, då ni har möjlighet att se varandra och använda er av kroppsspråk för att undvika missförstånd. Försök också avgöra om samtalstonen mellan medarbetare och även mellan medarbetare och chefer är formell eller mer avslappnad. Synen på tid och tidsåtgång kan också skilja sig mycket mellan olika kulturer, men också mellan olika arbetsplatser överlag. I vissa arbetskulturer är det helt okej att dyka upp på arbetsplatsen fem minuter senare än avtalat, medan andra arbetskulturer är mer strikta med tider. Hur lång tid det bör ta att genomföra en uppgift är också något som kan skifta. Se till att hålla sådana saker tydligt och fråga hur arbetsplatser ser på sådant, alternativt berätta så snart som möjligt för den nyanställde vad som gäller på den rådande arbetsplatsen.

Sammanfattning

Kulturella skillnader är ofta något positivt, men det kan också ge upphov till missförstånd och konflikter på en arbetsplats. För att undvika att det sker är det bra att försöka förstå varandra, lära av varandra och våga ställa frågor. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och arbetar utifrån inlärda koder och mönster, vilket inte innebär att något av det behöver vara fel. God kommunikation är nyckeln till ett bra interkulturellt arbetsklimat och att läsa på mer om kulturella skillnader kan också göra stor nytta.
Publiceringsdatum 30.09.2019
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder