Personuppgiftspolicy

1.1     Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig hos Workwide Group är Workwide AB, org. nr: 556959-2404, Wåxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad (”Workwide”, ”vi” eller ”oss”). Vi tillhandahåller jobbsiter för arbetssökande där arbetsgivare annonserar om lediga jobb runtom i världen (”Tjänsterna”). Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling och behandling av personuppgifter.

Enligt dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), är vi personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser.

1.2     Vilka personuppgifter behandlas?

Vi kommer att behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa personuppgifter samlas in genom vårt kontaktformulär för arbetsgivare eller ansökningsformulär för jobbsökande.

Utöver detta så behandlar vi innehållet i CV och personligt brev som du laddar upp på vår hemsida eller skickar till oss, samt annan information som du anger i samband med ditt användande av Tjänsterna, såsom bransch- och yrkesintresse.

Vi hanterar även systemadministrativa personuppgifter som inhämtas automatiskt, såsom IP-adress, enhetsidentifierare, positioneringsdata och cookies. De cookies som behandlas är olika beroende på vilken av våra plattformar som används. Du hittar vår cookie policy för respektive plattform här.

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna i sin helhet till dig om du inte tillhandahåller oss med de personuppgifter som beskrivs ovan.

1.3     Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Vi kommer att behandla de ovannämnda personuppgifterna för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Kontaktuppgifter används för utskick av våra egna nyhetsbrev och jobberbjudande baserat på att du har samtyckt till att få information som kan vara intressant för dig.

Hantering och vidareförmedling av kontaktuppgifter, CV och personligt brev till arbetsgivare ingår i vår kärnverksamhet och behandlas för att du ska kunna använda våra Tjänster i enlighet med användarvillkoren. Denna behandling sker med uppfyllande av avtal som laglig grund. Uppgifter i ditt CV kan innehålla känsliga personuppgifter, och dessa personuppgifter behandlas av oss med ditt uttryckliga samtycke som laglig grund. Samtycket inhämtas i samband med att du lämnar personuppgifterna till oss.

Vi behandlar systemadministrativa uppgifter för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna samt för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med avtalsvillkoren och sker med uppfyllande av avtal som laglig grund. Vi behandlar även dessa uppgifter baserat på vårt berättigade intresse att se till att våra Tjänster inte missbrukas och för att skydda oss själva och våra andra användare. De systemadministrativa uppgifterna behandlas dessutom för statistik och analys för att vidareutveckla våra tjänster med vårt berättigade intresse som laglig grund. Dessa uppgifter är dock enbart intressanta för oss som statistik, och inte för att urskilja individer.

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

1.4     Med vilka delas personuppgifterna?

Kontaktuppgifter, CV och personligt brev delas endast med de företag vi har ett samarbete med och som finns angivna i jobbannonsen eller har ett intresse för att erbjuda den sökande ett jobb. Vi delar enbart med oss av dessa personuppgifter i syfte att förmedla uppgifter till arbetsgivare den sökande är intresserad av. Vi har avtal med alla våra partnerföretag och vi tillämpar därför relevanta skyddsåtgärder för dataöverföringarna, så som modellavtal framtagna av EU-kommissionen. Vi följer kontinuerligt upp att de hanterar personuppgifterna på ett säkert sätt och i enlighet med samma regler som vi följer – oavsett om de befinner sig inom eller utom EU.

Vissa av våra IT- och teknikleverantörer somkan komma att hantera data utanför EU/EES och vi tillämpar därför relevanta skyddsåtgärder för dataöverföringarna till dessa mottagare, så som modellavtal framtagna av EU-kommissionen. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss.

Du bör vara medveten om att när du besöker vår hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på dessa hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

1.5     Hur länge lagras personuppgifterna?

En version av din ansökan sparas på Workwide Groups krypterade databaser för att säkerställa att det finns kopior på vad som skickats till arbetsgivare. Vi lagrar bara personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna och vi har ett berättigat intresse att lagra dem, såvida vi inte har en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre. Personuppgifterna raderas alltid på din begäran och när de inte längre är nödvändiga för behandlingens ändamål.

1.6     Kan jag be er ändra eller radera personuppgifter, eller återkalla mitt samtycke?

Ja. Om du inte längre vill ha nyhetsbrev eller liknande kan du antingen avanmäla dig, eller be att få personuppgifterna raderade. Samma gäller om du har ansökt om en tjänst via oss och vill ha ditt CV och dina kontaktuppgifter raderade. Vi kommer även ta till rimliga åtgärder för att meddela eventuell mottagare om du vill att personuppgifterna ska raderas. Kontakta oss på [email protected] så ordnar vi det.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

1.7     Vilka personuppgifter har ni om just mig?

Kontakta oss på [email protected] så kollar vi upp det. Vi kan skicka dig en kopia över personuppgifterna om du vill.

1.8     Om jag är missnöjd med hur ni behandlar mina personuppgifter, vad gör jag då?

Kontakta oss på [email protected] eller vårt dataskyddsombud på [email protected] så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda och adressera det du är missnöjd över. Om det inte hjälper har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

1.9     Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan komma att använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES där vi är i god tro att svaret krävs enligt lag i den jurisdiktionen, berör användare i den jurisdiktionen och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsterna, inklusive finansiella data, kan komma att användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågan eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

1.10 Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer den nya personuppgiftspolicyn att laddas upp [här]. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att meddela dig, och be om ditt samtycke om det behövs.

Workwide AB
Våxnäsgatan 4
653 40, Karlstad

Momsregistreringsnummer: 556959240401
Organisationsnummer: 556959-2404

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder